Left Menu
العمال الفلسطينييون في إسرائيل

العمال الفلسطينييون في إسرائيل

נכון ל-1.12.14 מועסקים בישראל כ-45,000 עובדים פלסטינים, כאשר כ- 27,000 מאלו מועסקים בענף הבניין והיתר בענפי החקלאות, השירותים והתעשייה. בשטחי ההתנחלויות מועסקים כ-25,000 עובדים פלסטינים נוספים, באזורי התעשייה ובחקלאות בבקעה.

لقراءة المزيد

בעיות נפוצות

 • אפליה – אפליה בשכר ובזכויות הסוציאליות, היעדר אכיפה ממשלתית, כבילה למעסיקים, תנאי בטיחות ירודים, הלנות שכר, אי-תשלום זכויות סוציאליות וביטול שרירותי של רישיונות עבודה ע”י המינהל האזרחי.
 • הגעה לעבודה – הגעת העובדים למקום עבודת היא תהליך ארוך ומסובך. עובדים רבים נאלצים לצאת את ביתם כבר בשעות הלילה בכדי להגיע למעברים בשעות הפתיחה לפועלים. עם פתיחת המעברים, ממתינים אלפי עובדים בצפיפות ודוחק משך שעות עד למעבר במחסום. לאחר המעבר עליהם למצוא דרך להגיע למקום העבודה, כאשר הבחירה נעה בין נסיעה באוטובוסים, בהם לעיתים קרובות נוצרים חיכוכים עם תושבי ההתנחלויות, או נסיעה יקרה במוניות. כ- 14,000 מהעובדים לנים בישראל במשך השבוע וחוזרים לבתיהם בסופי השבוע.
 • פיקוח מדומה – מדור התשלומים, גוף הממשלתי שהוקם בשנת 1970, אמור לפקח על העברת תשלומים מלאים על פי חוק לעובדים פלסטינים ממעסיקיהם, וכן להבטיח את זכויותיהם הסוציאליות והעברת המיסים למוסדות השונים. בפועל מתרכז הפיקוח בעיקר בהעברת הכספים למוסדות ומבצע אכיפה חלקית על זכויות העובדים. המדור אינו מדווח לעובדים על הכספים המופקדים לפנסיה, אינו מאפשר לעובדים למשוך רק את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה כעובדים ישראלים ובכך הוא מעודד שבירת פנסיות ומותיר את העובדים ומשפחותיהם חסרי כל במקרים של תאונה או מוות. באחרונה פרסם מבקר המדינה דו”ח חריף על תפקודו של מדור התשלומים.
 • תאונות עבודה – בהיעדר אכיפה ממשלתית אפקטיבית, שיעור תאונות העבודה בענף הבנייה, בעיקר מנפילה מגובה גבוה, גדל משנה לשנה.
 • עבודה ללא זכויות – בשל הגבלת מכסות הרישיונות להעסקת עובדים פלסטינים, רבים נאלצים לעבוד ללא רישיון או לעבוד עם רישיון סוחר. במצב זה הם חשופים יותר לניצול ע”י מעסיקיהם.

 

הישגים עיקריים בתחום

 • עתירה לבג”ץ לאחר פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי זכויות העובדים הפלסטינים המועסקים בהתנחלויות אינן מוקנות לעובדים אלא משתנות ממקרה למקרה. בג”ץ קבע נחרצות כי העובדים יקבלו את זכויותיהם על פי החוק הישראלי.
 • שיתוף פעולה ארוך טווח עם האיגודים המקצועיים הפלסטינים בשטחים למען הגברת מודעות העובדים לזכויותיהם ובהגנה על העובדים המועסקים בישראל ובשטחים.
 • שיתוף פעולה עם לשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית הפועלות מול מדור התשלומים בישראל, בייעוץ והסברה.

 

אתגרים עתידיים / משימות עיקריות לשנים הקרובות:

 • ביטול הכבילה של העובדים למעסיקיהם במתן רישיון עבודה פתוח למעסיקים לפי בחירת העובד בכל עת.
 • חיוב מדור התשלומים לנהל את קרן הפנסיה לעובדים הפלסטינים בדומה לקרנות הפנסיה בהן חברים עובדים ישראלים.
 • הגברת האכיפה הממשלתית על מעסיקי עובדים פלסטינים בכל הנוגע לבטיחות בעבודה וזכויות סוציאליות.