Left Menu
العمال الإسرائيليون

العمال الإسرائيليون

כח העבודה בישראל מונה כמעט שלושה מיליון וחצי עובדים. השכר החציוני (כלומר השכר החודשי שמחצית מן העובדים בישראל מרוויחים למעלה ממנו ומחציתם למטה ממנו) הראה בשנת 2012 כי למעלה ממיליון וחצי עובדים משתכרים עד 5,343 ₪. הנתון ממחיש את פערי השכר הגדולים במשק הישראלי. 25% מהעובדים בכח העבודה מועסקים בהעסקת משנה (Outsourcing) וחשופים לפיטורים, לניצול ולפגיעה בזכויותיהם הסוציאליות. זוהי הסיבה העיקרית לתופעה של עובדים החיים מתחת לקו העוני, כפי שזוהתה בשנים האחרונות. עמותת קו לעובד מסייעת מדי שנה לכ-6,000 עובדות ועובדים ישראלים במערך ייעוץ אינטרנטי, יעוץ פנים אל פנים ובסיוע משפטי.

لقراءة المزيد

בעיות עיקריות

עיקר התלונות המגיעות לעמותה הן בנושאי הלנות שכר, השעייה למספר ימים ללא שכר, אי תשלום מלוא הזכויות הסוציאליות או את כולן, תשלום בחסר שעות, ניכויים שלא כדין, ניכוי עבור פנסיה מבלי להעביר לקרן הפנסיה, השפלות. פיטורים שלא כדין, קנסות על עזיבה.

 • עובדי קבלן: עיקר הפרות הזכויות של העובדים מתבצעות בהעסקת משנה בתחומים שונים כגון כח אדם, אבטחה, ניקיון ואף זבניות בחנויות בגדים, נציגי מכירות ועובדים במכוני כושר. במועד הסמוך לסיום עבודה, פרוייקט או הפסד מכרז של הקבלן העובדים חשופים להלנות שכר והדרך לסייע להם במקרים אלו היא תביעה משפטית. עובדים המועסקים בשמירה, הסעדה וניקיון מועדים לפגיעה גורפת של זכויותיהם – דרך הטיפול היא איום בפרסום או פנייה למעסיק בפועל.
 • אי הפרשה לפנסיה: הסכם פנסיה חובה שהורחב בצו ונכנס לתוקף בסוף שנת 2008 הרחיב באופן משמעותי את שעור השכירים המבוטחים בפנסיה, אולם בעלי ההכנה הנמוכה במשק עדיין לא מקבלים את כספי הפנסיה שלהם במלואם. בקרב המשתכרים עד 5,000 ₪ לחודש שיעור המבוטחים עומד על 50%, בעוד ששיעור המבוטחים בשכר של מעל 5,000 ₪ לחודש מגיע ל- 80%. אי הפרשה והפקדה לפנסיה תיפתר על ידי העמותה באמצעות התערבות מול המעסיק ופנייה לרשויות ולבית הדין לעבודה.
 • קנסות על עזיבה: תופעה נפוצה שהחלה בחברות סלולר והתפשטה לענפים נוספים. הטיפול במקרים אלו מתבצע באמצעות בדיקת הסיבות לעזיבה וליווי העובדים מול החברה להשבה או ביטול הקנס, או לבית הדין לעבודה.
 • השפלות: עיקר המתלוננות הן עובדות, שמתארות התנכלויות במקום העבודה, כשהפגיעה הגדולה היא העלבתן בפני אנשים נוספים. במקרים כאלה ייתבצע ליווי העובדים או העובדות מול המעסיק ובית הדין לעבודה.

הישגים עיקריים בתחום

 • ביטול רשיון חברת השמירה: מאבק ארוך ועיקש של העמותה לביטול רישיון "חברת השמירה" ב-2006, יצר מודעות בקרב הציבור והמגזר הממשלתי לבעייתיות בענף וגרם לשינוי בהתייחסות לחברות שמירה, הן במתן מכרזים, ברגולציה מסויימת ובבית הדין לעבודה.
 • חוק הגברת האכיפה: ובו סעיף אחריות מזמין השירות אותו יזמה עמותת קו לעובד וקידמה יחד עם הפורום לאכיפת זכויות עובדים. הסעיף חולל שינוי בדפוסי הפרת הזכויות שהיו עד שהחוק נכנס לתוקף.
 • יזימת חוק המחייב מתן תלושי שכר: החוק קודם יחד עם הפורום לאכיפת זכויות עובדים, השפיעה על העברת תיקון חוק הגנת השכר שהיה רחב יותר מהיוזמה המקורית ונתן מענה לחובת מתן תלושים.
 • תיקון חוק מסירת מידע לעובד בכתב.
 • העלאת מודעות לנושא זכויות העובדים: השקעה בהסברה ופרסום באינטרנט ובכלי התקשורת, דרך שימוש במקרים אישיים המבטאים תופעות של פגיעה בעובדים, קידמה מודעות של עובדים לזכויותיהם. כך גם ייעוץ לעובדים באינטרנט.

אתגרים עתידיים:

 • צמצום מסגרת שעות העבודה השבועית, הגבלה וביטול ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות שלמעשה פוגעות בעובדים (קישור שמסביר מדוע). הכללת השעות הנוספות בשכר הקובע לפנסיה והזכויות הסוציאליות, העברה להעסקה ישירה של עובדים בהעסקת משנה.
 • הרחבה ויישום בפועל של עקרונות האכיפה המונעת: ביטול רשיונות עיסוק למעסיקים שהפרו זכויות עובדים והתניית מכרזים ממשלתיים, מענקים והטבות מס בכיבוד זכויות המגן של העובדים.