G-MS2RT09N2E
Left Menu
קביעת תורים

קביעת תורים

בימים אלו, עקב מגבלות הקורונה, השירות אינו פעיל.

ניתן לקבוע תור בעזרת אתר קביעת התורים שלנו.

בימים אלו, עקב מגבלות הקורונה, השירות אינו פעיל. נחדש אותו בקרוב.