G-MS2RT09N2E
Left Menu
ניירות עמדה

ניירות עמדה

בדף זה ניתן למצוא ניירות עמדה שהוגשו לוועדות הכנסת ומכתבים ששלח צוות קו לעובד למשרדי הממשלה בשנים האחרונות (2020-2022).
לנוחותכם, המסמכים מופיעים בחלוקה לתחומי פעילות.


מהגרי.ות עבודה בחקלאות

מהגרי עבודה בחקלאות – סקירה והמלצות – מרץ 2023
צורך בתשתית עובדתית הולמת לבחינת העלאה בסכומי ניכויי מגורים למהגרי עבודה בחקלאות
– יולי 2022

תקנות עובדים זרים:
פיקדון בענף החקלאות
– יוני 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל (בשיתוף רל"א) – מאי 2022
תקנות עובדים זרים: פיקדון בענף החקלאות – מרץ 2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים חסמים וקשיים עיקריים (בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
תופעת הסחר בבני אדם ומהגרי עבודה בענף החקלאות (באנגלית) – ינואר 2022
בחינת שינוי שיטת ההעסקה בענף החקלאות באמצעות תאגידים – דצמבר 2021
נייר עמדה לוועדה המיוחדת לעובדים זרים: מהגרי עבודה בענף החקלאות – נובמבר 2021
כשלים חמורים באכיפת הבטיחות בעבודה עם חומרי הדברה – אוקטובר 2021
נייר עמדה בנושא מניעה וטיפול במקרים של עבירות מין נגד מהגרות עבודה במסגרת העסקתן – אוקטובר 2021
הנגשת שירותי בריאות הנפש למהגרי ומהגרות העבודה בישראל :ביטול החרגת
שירותים פסיכולוגיים בצו עובדים זרים
(בשיתוף רל"א) – נובמבר 2021


פלסטינים המועסקים בישראל

בקשה לקיום דיון בנושא פיילוט הכשרת עובדים פלסטינים בבטיחות בעבודהפברואר 2023
שינוי שיטת העסקת עובדים פלסטינים בענפי החקלאות ,מוסדות הסיעוד והבריאות והמסעדנות – ינואר 2023
הקמת מערכי השמה לעובדים פלסטינים אצל מעסיקים בענף הבניין
– ינואר 2023
פנייה דחופה בעניין שעבוד-חוב נוסף של עובדים פלסטינים
– ינואר 2023
שינוי שיטת העסקת עובדים פלסטינים בענפי החקלאות, מוסדות הסיעוד והבריאות והמסעדנות – נובמבר 2022
פניית קו לעובד בנוגע לפיילוט המיועד להכשרת עובדים פלסטינים בבטיחות בעבודה
– אוגוסט 2022
העסקת עובדים מרצועת עזה בהיתרי עבודה אחרי 1.8.2022
(בשיתוף גישה) – יולי 2022
העסקת עובדים מרצועת עזה בהיתרי "צרכים כלכליים"
(בשיתוף גישה) – יוני 2022
פגיעה בעובדים ערבים אזרחי ישראל ועובדים פלסטינים בתקופות של מתח ביטחוני – מרץ 2022
נפגעי תאונות עבודה לא-ישראלים הזקוקים לכיסוי או החזר הוצאות רפואיות עקב תאונת עבודה (בשיתוף מען, האגודה לזכויות האזרח ורל"א)- פברואר 2022
זכויות עובדים פלסטינים בישראל (אנגלית) – ינואר 2022
כרטיסים אישיים ותלושי שכר: עובדים פלסטינים בהיתר – נובמבר 2021


מבקשי מקלט

פנייה דחופה בעניין "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" – יולי 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל
(בשיתוף רל"א) – מאי 2022


מהגרי.ות עבודה בסיעוד

נייר עמדה בנוגע להתאמה בין מהגר/ת עבודה בסיעוד למטופל/ת ומענה במקרי התפטרות או עזיבה – 30.4.2023
בקשה למנגנון חריגים בשיקול דעת להשמה החורגת מ
30ימים תחת" נוהל מחליפות"
– מרץ 2023
סקירת שיטת ההעסקה ב"ענף" הסיעוד הביתי והמלצות קו לעובד
– מרץ 2023

פעולות
אכיפה מצד רשות האוכלוסין וההגירה ביחסלמעסיקי עובדים זרים ופלסטינים
– פברואר 2023
הכשלת ההסכם הבילטראלי עם ממשלת הפיליפינים
– דצמבר 2022
פניית קו לעובד בדרישה לבטל את סעיף ז.5 לנוהל עובד זר
– ספטמבר 2022

הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל מקפחת ופוגעת
בזכותם לבריאות ולחיים בכבוד (בשיתוף רל"א) – אפריל 2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים 
חסמים וקשיים עיקריים
(בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
עמדת קו לעובד עבור הצוות הבינמשרדי לבחינת תיאגוד בענף הסיעוד הביתי – ינואר 2022
פירוט אחוזי משרה בתלושי שכר של מהגרות עבודה בסיעוד – ינואר 2022
שינוי שיטת ההעסקה בענף הסיעוד להעסקה באמצעות תאגידים – דצמבר 2021
נייר עמדה בנושא מניעה וטיפול במקרים של עבירות מין נגד מהגרות עבודה במסגרת העסקתן – אוקטובר 2021
נייר עמדה: העסקה במקביל של מהגרות עבודה בסיעוד על ידי נותני שירותים בסיעוד ומעסיקים סיעודיים – יולי 2021


תחלואה תעסוקתית ובטיחות בעבודה

הערות קו לעובד – טיוטת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה – מאי 2023
בטיחות העובדים בענף הבנייה – נייר עמדה לועדת העבודה והרווחה
– מאי 2023
קידום טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה – בעלי תפקידים באתר בניה – אפריל 2023
"אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור יהודה והשומרון – ביקורת מעקב" – בקשה לקיים דיון בועדה לביקורת המדינה
– אפריל 2023
נייר עמדה בנושא ריבוי תאונות עבודה קטלניות מתחילת שנת 2023
– מרץ 2023
מסמך עקרונות הקואליציה למען בריאות תעסוקתית
– מרץ 2023
תאונות עבודה קטלניות בדו"ח מינהל הבטיחות
– פברואר 2023
נייר עמדה בנוגע לבטיחות בעבודה בענף הבנייה (מוגש לוועדת העבודה והרווחה)
– ינואר 2023
פניית קו לעובד בנוגע לפיילוט המיועד להכשרת עובדים פלסטינים בבטיחות בעבודה
– אוגוסט 2022

נייר עמדה בנוגע לדו"ח מבקר המדינה
בנושא בטיחות העובדים בענף הבנייה
– מאי 2022
נייר עמדה בנוגע למדיניות פיקוח ואכיפה בבטיחות עובדים ומדיניות הגשת כתבי אישום – מאי 2022
בטיחות בעבודה בענף הבניין (אנגלית) – אפריל 2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים  חסמים וקשיים עיקריים (בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
נפגעי תאונות עבודה לא-ישראלים הזקוקים לכיסוי או החזר הוצאות רפואיות עקב תאונת עבודה (בשיתוף מען, האגודה לזכויות האזרח ורל"א)- פברואר 2022
תאונות עבודה בישראל – פברואר 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל (בשיתוף רל"א) – מאי 2022
הערות קו לעובד לתקנות בטיחות בעבודה – גהות תעסוקתית ובטיחות עובדים בסיליקה – מאי 2022
תאונות עבודה בישראל: נייר עמדה לקראת דיון בוועדת העבודה והרווחה
– נובמבר 2021
כשלים חמורים באכיפת הבטיחות בעבודה עם חומרי הדברה – אוקטובר 2021
הנגשת שירותי בריאות הנפש למהגרי ומהגרות העבודה בישראל :ביטול החרגת
שירותים פסיכולוגיים בצו עובדים זרים
(בשיתוף רל"א) – נובמבר 2021
קביעת הוראות בדבר אכיפת חוקי בטיחות בעבודה בשטחי השלטון הצבאי בגדה המערבית – נובמבר 2021
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה – יולי 2016
המלצות דחופות ליישום מיידי במאבק בתאונות עבודה בענף הבניין – פברואר 2016


מדיניות ציבורית

התגוננות עובדים לא ישראלים לאור מצב החירום בדרום – מאי 2023
קובלנה לוועדת האתיקה בעניינו של חבר הכנסת ממלא מקום יו"ר הכנסת ניסים ואטורי
– אפריל 2023
נייר עמדה בנוגע למשבר הבריאות התעסוקתית בישראל
– מרץ 2023
הערות קו לעובד – תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית
– מרץ 2023
טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה לועדת העבודה והרווחה – פברואר 2023
עמדות קו לעובד להערכת מצב חברתית-כלכלית לשנת 2023
– אפריל 2022
עמדת קו לעובד לקראת הבחירות לכנסת ה-25 – אוקטובר 2022
נייר עמדה בנוגע לדו"ח מבקר המדינה בנושא בטיחות העובדים בענף הבנייה – מאי 2022
נייר עמדה בנוגע למדיניות פיקוח ואכיפה בבטיחות עובדים ומדיניות הגשת כתבי אישום – מאי 2022
תעסוקת יוצאי אתיופיה בישראל בשגרה ובחירום – מאי 2022
נייר עמדה בנוגע לקידום אכיפת זכויות מהגרי.ות עבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה – מאי 2022
פגיעה בעובדים ערבים אזרחי ישראל ועובדים פלסטינים בתקופות של מתח ביטחוני – מרץ 2022
עובדים בזמן הקורונה – אוקטובר 2020


משולחנה של המחלקה המשפטית. פניות וניירות עמדה בנושאים כלליים

מודל גיוס והעסקת מהגרי עבודה ברישיון בידי חברות זרות לבניה למגורים – 7.5.2023
פגיעה מיידית במאות משפחות חד-הוריות בשל הקפאת תכנית "סל גמיש"
– 11.1.2023
הערות קו לעובד למתווה חלוקת כספי הערובה המחולטים מכוח חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם
– ינואר 2023
מדיניות אי-האכיפה כלפי פליטות המלחמה מאוקראינה והטלת מגבלות על העסקתן – ינואר 2023
פיצוי לנזקי מבצע "עלות השחר" 
– אוגוסט 2022
פנייה דחופה בעניין "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים"
– יולי 2022
הערות לתזכיר חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
(עם איתך-מעכי והאגודה לזכויות האזרח) – יולי 2022
התנהלות חברת פמ"י שעמה התקשר המוסד לביטוח לאומי
– יוני 2022
בקשות לפירוק חברות לא פעילות מצד רשם החברות והיועצת המשפטית לממשלה
– יוני 2022
דרישה דחופה להנפקת אשרות עבודה למשך שלושה חודשים לכל אזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת מדיניות אי-הרחקה, מאי 2022
מצב קורבנות סחר בבני אדם בישראל
(בשיתוף המוקד לפליטים ומהגרים) – פברואר
2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים  חסמים וקשיים עיקריים (בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
הערות לתזכיר חוק העלאת שכר המינימום (בשיתוף האגודה לזכויות האזרח ואיתך-מעכי) – פברואר 2022
נפגעי תאונות עבודה לא-ישראלים הזקוקים לכיסוי או החזר הוצאות רפואיות עקב תאונת עבודה (בשיתוף מען, האגודה לזכויות האזרח ורל"א)- פברואר 2022
תקנות עובדים זרים: פיקדון בענף החקלאות – מרץ 2022
הערות קו לעובד לתקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) – אפריל 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל (בשיתוף רל"א) – מאי 2022
הערות קו לעובד לתקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) – דצמבר 2021
נייר עמדה לקראת דיון בנושא כלכלת הפלטפורמה: הצורך בהסדרת מעמדם של העובדים הזמניים העצמאים – נובמבר 2021
הערות "קו לעובד" לתזכיר חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל: ביטול היטל העסקת עובדים זרים – נובמבר 2021
הנגשת שירותי בריאות הנפש למהגרי ומהגרות העבודה בישראל :ביטול החרגת שירותים פסיכולוגיים בצו עובדים זרים (בשיתוף רל"א) – נובמבר 2021
כרטיסים אישיים ותלושי שכר: עובדים פלסטינים בהיתר – נובמבר 2021
רדיפה פוליטית כלפי עובדים ערבים במשרד הבריאות ודרישה לחידוד הנחיות על מנת למנוע ציד מכשפות של עובדי מדינה ערבים – מאי 2021