tofaot_main

תופעות בשוק העבודה

זכויות סוציאליות

הזכויות הסוציאליות אינן זוכות לחשיבות הראויה על ידי המדינה והמעסיקים במשק, למרות שהן מהוות חלק בלתי נפרד מן התמורה לעבודה, שנועד לכסות את צרכי העובד בזמנים בהם העובד אינו יכול לעבוד וזקוק להם יותר מכל: ימי מחלה, ימי החופשה, פיצויי הפיטורים וההפרשות לגמלת הפנסיה

המשך קריאה >>

עובדי קבלן

שיעור עובדי הקבלן בישראל עומד על 5% – 10% מכלל העובדים. למרבה הצער דווקא בשירות הציבורי מוערך שיעורם בכ-20%. במדינות המפותחות שיעורי ההעסקה הקבלנית עומדים על כ-1.5% בלבד

המשך קריאה >>

עובדים שעתיים

45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעות עבודתם בפועל. צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה אך אומצה בהרחבה משום שהיא מאפשרת קיצוץ בהוצאות שכר על ידי גריעת זכויותיהם של עובדים

המשך קריאה >>

יחסי עובד – מעביד

אנו עדים למגמה רחבה יותר של התרופפות ממשית במחויבות של מעביד כלפי עובדיו. התרופפות אשר החלה מלמטה, מצורות העסקה אשר החלו מצרכים זמנים ותקופתיים, אולם פשטו בשולי שוק העבודה, יצרו חיץ בין עובד למעביד, והפחיתו את מחויבות המעביד כלפי העובד ופרנסתו מעבודה

המשך קריאה >>

ביטוח לאומי

הסחבת, העיכובים ומניעת טיפולים רפואיים כפי שהיא נעשית כיום בשל סרבול בירוקרטי שנוקט הביטוח הלאומי מהווים אפליה בוטה ואכזרית של עובדים שאינם תושבי ישראל וביניהם העובדים הפלסטינים מהשטחים הכבושים.

המשך קריאה >>

עניים עובדים

שיעור המשפחות המוגדרות כעניות בדו"ח הביטוח הלאומי לשנת 2011 מגיע ל-65%. העובדה כי כיום עבודה לא מחלצת מעוני מעידה על ליקויים חמורים בשוק העבודה. הסיבות לכך נעוצות בתשלום לפי שעה ואי מתן הזכויות הסוציאליות. כ-30%, שהם מיליון עובדים, משתכרים עד שכר מינימום

המשך קריאה >>

מהגרי עבודה

למרות חוק יסוד חופש העיסוק קיימת הגבלה על עובדים שאינם ישראלים במעבר ממעסיק למעסיק. לאחר מאבק משפטי ארוך שניהלו ארגונים חברתיים, ביניהם קו לעובד, קבע בג"ץ כי הסדר הכבילה של עובדים זרים למעסיקים משול לעבדות מודרנית והורה למדינה לשנות את הנהלים

המשך קריאה >>

תאונות עבודה בענף הבניין

מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין גדל ומחמיר מדי שנה, אך שום מדיניות אכיפה ומניעה אפקטיבית אשר מנסה לשים קץ למחדל בענף הבניה ולהפקרות של חיי הפועלים לא מקודמת. קו לעובד, כחלק מהקואליציה למאבק בתאונות בבניין, קורא למשרד הכלכלה לנקוט בדחיפות בצעדים הבאים, אשר יש צורך וניתן ליישמם באופן מיידי, לקידום בטיחות העובדים. פתרון מקיף […]

המשך קריאה >>

אכיפה אזרחית

"אכיפה אזרחית" משמעותה שימוש בכלים אזרחיים ומינהליים כדי להרתיע מעסיקים מהפרת זכויות עובדים. למשל," דרישה שלא לתקצב גוף שהפר את זכויות עובדיו או לשלול רישיונות מעסקים המפרים זכויות עובדים. לנוכח הכישלון הנמשך של הערוצים המסורתיים, כגון התדיינויות בבתי הדין לעבודה, להפחית את ממדי ההפרות של זכויות בעבודה, עולה הצורך לנקוט באמצעים משלימים. בהקשר זה, נודעת […]

המשך קריאה >>